1/150

1) stone lantern, home. rolleicord iv & kodak tri-x 400 pushed +1, the darkroom lab. 

1) stone lantern, home. rolleicord iv & kodak tri-x 400 pushed +1, the darkroom lab.